Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten en de Brabantse impact monitor   (Nieuw)

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

  

 

Prinsjesdag: steunpakket gemeenten ongewijzigd

Een dramatische oproep van burgemeesters aan de vooravond van Prinsjesdag mocht niet baten. Zoals eerder al aangekondigd kunnen gemeenten 800 miljoen extra tegemoetzien, blijkt uit de troonrede.

Koning Willem-Alexander las de hoofdlijnen van de regeringsplannen traditiegetrouw voor op de derde dinsdag van september. De boodschap is enerzijds somber vanwege de wissel die het coronavirus trekt op de economie: de klap komt eraan, zoveel is zeker.

‘Schrap zetten’

‘Nu moeten we ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag, die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn.’ Alle recente cijfers en ramingen ‘zijn ongekend in vredestijd’, aldus de troonrede.

Een voorbeeld van zo’n prognose is een ‘historische krimp’ van de economie, met ruim 5 procent in 2020. Ook is er sprake van een ‘historische omslag’ van een overschot op de rijksbegroting, naar een tekort van 7 procent binnen één jaar.

Grens bereikt

Het kabinet wil niet extra bezuinigen maar de economie ondersteunen met extra investeringen. Daarvoor is nog altijd ruimte, zo luidt een positieve noot. Maar er zijn wel grenzen, en voor gemeenten lijkt de grens met 777 miljoen extra, om precies te zijn, voorlopig bereikt.

Dat is ook wat er afgerond volgens de troonrede in het vat zit: ‘Voor gemeenten komt bijna 800 miljoen euro extra beschikbaar, bijvoorbeeld voor buurthuizen, sociale werkvoorziening, culturele instellingen, en voor het coronaproof organiseren van de verkiezingen.’

Miljard tekort

Burgemeesters deden vlak voor Prinsjesdag nog een oproep in het AD. Voorzitter Van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt dat zijn leden blij zijn met de steun, maar desondanks een miljard euro in de min blijven dit jaar. En dan zijn er al voorzieningen opgedoekt vanwege de tekorten.

De gemeenten willen behalve méér geld, vooral ook dat de noodpakketten worden vervangen door structurele middelen, dus zonder einddatum. Op structurele inkomsten kunnen gemeenten beter zelf plannen bouwen. Vorig jaar was de boodschap van gemeenten overigens min of meer hetzelfde.

 

ARNHEMS SCHULDENBELEID TÉ RUIMHARTIG, VINDT RAAD

Het Arnhemse college heeft de motie om soepeler om te gaan met openstaande vorderingen bij inwoners te ruim opgevat, vindt de raad. De motie vroeg het college om vorderingen kwijt te schelden op voorwaarde dat de schuldenaar aan een schuldhulpverleningstraject gaat deelnemen, maar die voorwaarde blijkt niet gehandhaafd te worden.

Miljoen
Wethouder Martien Louwers (werk en inkomen, PvdA) meldde onlangs aan de Arnhemse gemeenteraad dat er sinds begin dit jaar al voor 1 miljoen euro aan schulden bij de gemeente is kwijtgescholden. Vanaf 1 januari 2020 kwamen vorderingen (met uitzondering van fraudevorderingen) van drie jaar oud namelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Toen het plan eind vorig jaar werd aangekondigd, toonde ook andere gemeenten interesse. Van de 2,3 miljoen aan vorderingen die door de gemeente Arnhem weggestreept konden worden, is inmiddels 1 miljoen daadwerkelijk kwijtgescholden.

Niet tevreden

Met het plan dacht wethouder Louwers te voldoen aan een motie die in juli 2019 werd aangenomen door de raad. Maar nog niet alle raadsleden zijn tevreden, bleek onlangs in een vergadering. De motie stelt namelijk dat inwoners met problematische schulden alleen mogen rekenen op versoepeling van het incassobeleid wanneer zij bereid zijn mee te werken aan een traject in de schuldhulpverlening. Het college heeft er echter voor gekozen om de nieuwe regels voor incassokosten en kwijtschelding voor iedereen te laten gelden.

Lees meer

 

WERKLOZE AMBTENAAR WACHT MINDER RIANTE REGELING

De na-wettelijke werkloosheidsuitkering voor gemeenteambtenaren staat op de tocht. Zij die na de nieuwe nog uit te onderhandelen cao hun baan verliezen, hebben in plaats van 36 maanden nog maar 24 maanden recht op die toelage.

Met dat voorstel gaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de cao-onderhandelingen in met de vakbonden, zo staat te lezen in de conceptarbeidsvoorwaardennota. De gemeentelijke werkgevers vinden het tijd om een aantal afspraken over de bovenwettelijke sociale zekerheid te actualiseren. Het gaat hierbij om de na-wettelijke werkloosheidsuitkering en het zogenoemde ‘derde ziektejaar’ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers.

Uit de pas

De gedachte achter de ingreep in de bovenwettelijke sociale zekerheid is dat het in het geval van boventalligheid beter is om te investeren aan de voorkant van het proces (zoals van-werk-naar werk) dan aan de achterkant (uitkeringen) daarvan. ‘Hoe meer de uitkeringen uit de pas lopen met die van de rest van Nederland, hoe minder ze bijdragen aan een stap naar ander werk’, aldus de VNG. De introductie van de van-werk-naar-werkregeling – met een periode van 24 maanden met volledig behoud van inkomen – is daar een voorbeeld van.

Derde ziektejaar

Daarnaast willen werkgevers in de nieuwe cao de bepalingen over arbeidsongeschiktheid aanpassen. De wet verplicht de werkgever om een arbeidsongeschikte medewerker voor twee jaar door te betalen. Maar de cao verplicht de werkgever om een medewerker ook na 24 maanden te betalen: de huidige cao verlengt het ‘ontslagverbod’ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers van de wettelijke 24 maanden naar 36 maanden. ‘De cao kent dus een ‘derde ziektejaar’. Dit past niet bij de nieuwe omstandigheden’, aldus de VNG. ‘Sinds 1 januari 2020, met de inwerkingtreding van de Wnra, krijgen ook gemeentelijke medewerkers een transitievergoeding bij ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid. Medewerkers die langer dan 24 maanden arbeidsongeschikt zijn, ontvangen doorgaans een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook hier is de gemeentelijke sector steeds meer uit de pas gaan lopen met de wetgeving en dat bevordert niet de activering en re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers.’

Bescheiden herverdeling

De gemeentelijke werkgevers vinden dat de cao moet stimuleren dat arbeidsongeschikte medewerkers zo snel mogelijk re-integreren. Ze stellen om die reden voor om de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid na 24 maanden stop te zetten en om het ‘verlengde ontslagverbod’ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers te schrappen. Aansluitend daarop stellen ze voor om de loondoorbetaling in de eerste 24 maanden van arbeidsongeschiktheid aan te passen aan de landelijke norm van 100 procent voor het eerste jaar en 70 procent voor het tweede jaar. ‘Dat is ten opzichte van de huidige regeling een bescheiden herverdeling van de doorbetaling van het tweede naar het eerste ziektejaar’, aldus de VNG.

 

INKOMSTEN UIT GEMEENTEFONDS ‘PUNT VAN ZORG’

Normaal gesproken komen de colleges van de vier grootste steden, de G4, op Prinsjesdag samen in het Mauritshuis, waar zij dan de Troonrede bekijken en reacties geven op de Miljoenennota. Nu gooit corona roet in het eten en moest een belrondje volstaan om de reacties van een aantal bestuurders op te tekenen. De passages over corona in de Troonrede worden goed ontvangen. Wethouders zijn blij met het Groeifonds, maar hebben zorgen over financiën, woningbouw en kwetsbaren in hun steden.

Normaal gesproken komen de colleges van de vier grootste steden, de G4, op Prinsjesdag samen in het Mauritshuis, waar zij dan de Troonrede bekijken en reacties geven op de Miljoenennota. Nu gooit corona roet in het eten en moest een belrondje volstaan om de reacties van een aantal bestuurders op te tekenen. De passages over corona in de Troonrede worden goed ontvangen. Wethouders zijn blij met het Groeifonds, maar hebben zorgen over hun financiën, de woningbouw en de kwetsbaren in hun steden.

'Het kabinet blijft pleisters plakken en pakt de structurele problemen op de woningmarkt wederom niet aan. Structurele oplossingen worden aan een volgend kabinet gelaten en dat verdiept de wooncrisis. Ondanks de korting op de verhuurdersheffing moeten corporaties nog altijd 1,5 miljard per jaar afdragen aan het Rijk. Geld dat nu niet in betaalbare woningen kan worden geïnvesteerd: de verhuurderheffing blijft de rem op de nieuwbouw. Het versnellen van de woningbouw is mooi maar betekent niet dat er meer betaalbare woningen bijkomen. Wel dat de planvoorraad eerder opdroogt. Om de woningnood te verlichten is afschaffing van de verhuurdersheffing en het op gang houden van gebiedsontwikkeling noodzakelijk. Het is goed om te zien dat het rijk voor het eerst in jaren de regie weer naar zich toe trekt wat betreft gebiedsontwikkeling, maar dat kan alleen als daar ook voldoende geld voor beschikbaar wordt gesteld. Positieve kanttekening bij de plannen is dat mensen met een hoge huur en een laag inkomen huurverlaging kunnen krijgen. In Amsterdam hebben we dit al eerder gedaan met positief gevolg. Het Amsterdamse woonlastenakkoord maakt de minister nu landelijk en ze maakt er geld voor vrij.'

Lees meer

 

300 EURO MILJOEN EXTRA VOOR JEUGDZORG TE WEINIG

Gemeenten en Jeugdzorg Nederland vinden de 300 miljoen euro incidenteel voor de jeugdzorg te weinig. Er moet een structurele oplossing komen. Tevredenheid is er over de investeringsagenda van het kabinet.  

Enige lucht

'Dat geeft enige lucht, want de structurele tekorten zitten vooral in de hoek van het sociaal domein. Het huidige kabinet heeft gemeenten op dit punt wat financiële zekerheid gegeven,' zegt Jan van Zanen, voorzitter van gemeentekoepel VNG, in reactie op de incidentele 300 miljoen euro voor de jeugdzorg. 'Maar met het nieuwe kabinet moeten we eindelijk afspraken kunnen maken om deze eenmalige tegemoetkoming om te zetten in structurele financiële stabiliteit.'

Te weinig

‘Het wachten is op goede en definitieve afspraken’, stelt ook Paul Depla, voorzitter van de G40 en burgemeester van Breda. ‘Het is een soort erkenning van de problematiek waarmee gemeenten worstelen, maar de omvang is te weinig’, stelt Ellen van Selm, voorzitter van het netwerk P10 voor plattelandsgemeenten en burgemeester van Opsterland. Het pleidooi van de P10, samen met de andere netwerken van gemeenten (G4, G40, M50) blijft wat haar betreft overeind staan. Dit huidige en niet een volgend kabinet moet met gemeenten afspraken maken over structureel extra middelen voor de jeugdzorg, op basis van het onderzoek dat later dit jaar verschijnt.

Lees meer

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief