logo_uitgelijnd.jpg     

 

                                                        

Kernpunten Programma 2018-2022

 

                                               Samen met U

De Lokale Partij Grave heeft gekozen voor duidelijke realistisch punten die wij in de komende raadsperiode willen realiseren. Hiervoor vragen wij uw steun en stem. Immers alleen samen met u kunnen we werken aan een gezond zelfstandig Grave.

                                                Samen sturen

 • Zowel bestuurlijk als financieel staat de Gemeente Grave er goed voor en is herindeling geen noodzaak.
 • De LPG zal alleen meewerken aan een fusie met de CGM-gemeenten, als uit onderzoeken blijkt dat schaalvergroting voordelen heeft voor Grave en haar inwoners.
 • Meer samenwerking met de inwoners en hun mening/visie meenemen in het te maken beleid.
 • Korte communicatielijnen met de inwoners, hoor en wederhoor.

                                                 Samen wonen

 • Woningen voor jong en oud.
 • Budget verhogen voor groenbeheer.
 • Aandacht voor het verslechterd wegennet.
 • Samen met de Provincie maatregelen treffen m.b.t. de verkeersoverlast in de St.Elisabethstraat. Wij zullen niet meewerken aan de voorgestelde tracé varianten van de N321 waaronder een nieuwe weg tussen Estersveld en Escharen.
 • Maatregelen op het gebied van wateroverlast bijv. meer groen dan stenen.
 • Woningen naar behoefte zoals starterswoningen, Tiny Houses, levensloopbestendige woningen, CPO-projecten e.d.
 • Woningbouw in de dorpen t.b.v. de leefbaarheid.
 • Realisatie brug achter de Hampoort.
 • Oplossen parkeerproblematiek in de wijken.
 • Opzetten duurzaamheidswinkel.
 • Aanleggen zonnepanelen op gebouwen of in weilanden.
 • Realisatie waterkrachtcentrale bij Stuw Grave onderzoeken.
 • Mogelijkheid creëren om inwoners bij de sanering van asbestdaken te faciliteren.

                                  Samen zorgen en samen leven        

 • Zorgen voor een vitale gemeenschap, waarbij iedereen kan meedoen.
 • Op peil houden voorzieningen en zo nodig aanpassen aan huidige tijd.
 • Het zorglandschap verder vormgeven.
 • Als Gemeente meedenken, stimuleren en faciliteren zodat iedereen kan meedoen naar eigen vermogen.
 • Samen met inwoners plannen opstellen t.a.v. de sociaal-culturele voorzieningen zoals bijv. de gemeenschapsaccommodaties.
 • Ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Beschikbaar maken jeugdbudget voor initiatieven van de jeugd.
 • Subsidiebeleid aanpassen/uitbreiden om (leefbaarheids-)initiatieven te ondersteunen.
 • Zorgdragen voor voldoende maatschappelijke voorzieningen die passend en betaalbaar zijn.
 • Lik-op-stukbeleid t.a.v. terugdringen drugscriminaliteit, alcohol- en drugsgebruik.
 • Ondersteunen en bevorderen evenementen.
 • Proactief meewerken aan de voorgenomen fusie tussen de 3 voetbalverenigingen SV Estria, GVV’57 en SCV’58. 

                                              Samen werken

 • Verbeteren economisch klimaat.
 • Faciliteren ondernemers in Grave door de ambtelijke organisatie.
 • Versterken winkelgebied in de binnenstad.
 • Revitaliseren en herinrichten bedrijventerreinen.
 • Stimuleren werkgelegenheid.
 • Steun geven aan duurzame agrarische ontwikkelingen.
 • Initiatieven ondersteunen op gebied van verblijfsmogelijkheden, zoals bed- en breakfasts, kampeerboerderijen of andere kleinschalige ontwikkelingen op het vlak van recreatie en toerisme.
 • Zichtbaar maken van vestingwerken.
 • Profiteren van de unieke ligging aan het water.
 • Met “Graafsche moed” de Gemeente Grave, zowel binnenstad als buitengebied, op de toeristische kaart zetten.
 • Realiseren van een busverbinding van Grave naar het station in Wijchen.­