Schriftelijke vragen aan de griffier 5-12-2019

Vraag Fractie: LPG

Naam: Arno Heemskerk

Betreft: Vraag rv belastingmaatregelen: tariefstelling BCA Datum: 05-12-2019

Vragen:

Ik heb nog een vraag over punt 11 Belastingmaatregelen:

De totale voorgestelde verhoging is 29% voor de tarieven reinigingsheffing. De verklaring is:

Ook is opgemerkt dat deze verhoging met 15% zeker niet voldoende zal zijn om alle kosten te gaan dekken. Gebleken is dat er nog een aanvullende verhoging met 14% moet worden doorgevoerd.

De totale verhoging moet dan 29% worden. Dat komt met name door de kostenontwikkelingen bij de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) en de stand van de gemeentelijke voorziening afvlakking tarieven reinigingsheffingen.

De verhoging is per huishouden 49,50. Het terugdraaien van het tarief voor tuinafval zou een verhoging van 4,20 euro betekenen. Kan aangegeven worden waardoor het restant van de verhoging veroorzaakt worden? Wat is de totale kosten stijging op BCA niveau en wat zijn de maatregelen om de kosten weer onder controle te krijgen en worden de tarieven dan naar beneden bijgesteld?

Zou dit nog voor dinsdag beantwoord kunnen worden?

Antwoord

Het totale effect van het terugdraaien van de tarieven groenafval voor alle bij de BCA aangesloten gemeenten is voor 2019 € 282.000. Voor 2020 is dat nadelig effect € 325.000. Dat zou ongeveer € 4,20 verhoging betekenen. Vervolgens is deze maatregel tezamen met alle andere kostenontwikkelingen 2019 en 2020 bij de BCA meegenomen. Er zijn namelijk nog andere (nieuwe) kostenontwikkelingen bij de BCA:

a. Organisatiekosten BCA (nadeel 2019: € 186.000, nadeel 2020: € 191.000)

b. Verwerken afvalstromen (voordeel 2019 € 375.000, 2020 voordeel €345.000.

c. Inzamelvergoeding kunststof en drankkartons (nadeel 2019:€ 172.000, nadeel 2020 € 196.000)

d. Inzamelmiddelen (nadeel 2019: € 39.000, nadeel 2020: € 35.000).

e. Ophalen afvalstromen (nadeel 2019: € 374.000, nadeel 2020: € 154.000). Dit laatste nadeel was eigenlijk € 214.000. € 60.000 is hierop bespaard door in de winter de GFT-container vanaf 1-1-2020 tweewekelijks te ledigen.

f. Vervallen post-collection kosten (vanaf 2020 voordeel €1.380.000).

Een deel van de hiervoor genoemde kosten konden nog in de BCA-begroting worden afgedekt door middel van reserves. Per saldo vallen de geraamde BCA-lasten in 2020 voor de gemeente Grave hierdoor € 48.700 lager uit. Over 2019 moet echter een forse aanvullende bijdrage van € 82.600 aan de BCA worden gedaan. Ook de stand va de gemeentelijke Voorziening Afval (die voorziening is helemaal leeg) en het terugdraaien van de jaarlijkse aanwending van € 128.000 hieruit, is van invloed op de kostendekking. Ook de verbetering van de kostendekking van 96% tot 100 % is meegenomen. Al deze maatregelen hebben geleid tot de tariefverhoging van € 49.50 per jaar. Het is een continu proces om de kosten op het beleidsproduct Afval proberen te verlagen en daarmee eventueel ook de tarieven. De gemeentelijke vertegenwoordiger in de BCA is hier uiteraard heel kritisch op. Echter veel kostenstijgingen worden veroorzaakt door wettelijke maatregelen en contactuele verplichtingen uit aanbestedingen.

 

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan de griffier 1-12-2019

Vragen LPG

Dhr Van Kraaij regionaal beleidsplan jeugd agp 9 commissie IenB

1. In de lokale paragraaf lees ik: Voor de gemeente Cuijk is het preventief jeugdbeleid in een afzonderlijk beleidskader vastgelegd en is een actieprogramma opgesteld. Momenteel overwegen enkele andere gemeenten binnen het Land van Cuijk om een soortgelijk preventief jeugdbeleidsplan op te stellen. Wat zijn de overwegingen hierbij? Is er informatie aanwezig van de (financiële) effecten van het actieprogramma dat dit afzonderlijke preventieve jeugdbeleid in Cuijk

Antwoord: Ook de gemeente Grave wil graag een preventief jeugdbeleidsplan gaan opstellen in 2020 (zie ook p. 51 van de programmabegroting 2020). Echter, dit betekend ook een (financiële) investering aan de voorkant. Begin 2020 wordt geïnventariseerd waar de behoeften liggen en op basis hiervan wordt een voorstel gemaakt voor een preventief jeugdbeleidsplan voor de gemeente Grave, met bijbehorende financiële vraag.

2. In hoeverre heeft de brief van de Minister van VWS over de jeugdzorg, die begin november gepubliceerd is, invloed op dit beleidsplan?

Antwoord: Voor de regio NOB en dus ook voor gemeente Grave, geldt dat wij al werken volgens de aanbevelingen die de minister in zijn brief doet. We werken regionaal samen op gebied van inkoop gespecialiseerde zorg en jeugdbescherming en veilig thuis. Doen daarbij onderzoek (samen met betrokken partijen en zorgaanbieders) naar reële tarieven. Er zijn korte lijnen qua samenwerking in de jeugdhulp en veiligheids-keten en uiteraard kijken we goed naar passende hulp en krijgen daarbij de meest prangde hulpvragen voorrang. Wat betreft het kritisch kijken naar de grenzen van de jeugdwet, ook daar voeren we het gesprek over in de regio NOB en we proberen daar waar mogelijk eenduidig te bepalen wat we wel of niet vanuit de jeugdwet bekostigen. Kortom: de actielijnen die we in ons beleidsplan hanteren, zijn al passend bij de brief van de Minister

3. Begin 2020 worden de resultaten verwacht van onderzoeksbureau PON mbt kostenstijging in de jeugdzorg mbt LvC. Wat te doen als deze cijfers aanleiding geven tot een beleidswijziging ? Antwoord: Gedurende het onderzoek is steeds afstemming geweest met het regionale beleidsteam. We verwachten dan ook geen “grote verrassingen” bij het presenteren van de resultaten. Daar waar mogelijk toch nog aanpassing nodig is, zal dit zijn plek krijgen in het uitvoeringsplan wat opgesteld wordt n.a.v. het regionale beleidsplan.

4. Ik heb begrepen dat er binnen CGM een Business Intelligence Specialist is ingehuurd die het patroon tussen beleid en effect onderzoekt, o.a. bij de jeugdzorg. Wanneer worden hier resultaten van verwacht?

Antwoord: Als hij of zij beleidswijzigingen adviseert, hoe worden deze dan nog verwerkt ? Voor de business intelligence specialist geldt dat hij geen voorstellen tot beleidswijzigingen doet, dat is voorbehouden aan beleidsmedewerkers. Hij denkt alleen mee over welke cijfers goede sturingsinformatie kunnen bieden en hoe deze cijfers het beste verwerkt en gepresenteerd kunnen worden. Hij buigt zich dus vooral over de meest efficiënte inrichting van onze systemen.

5. In Grave is er één huisartsenpraktijk die meewerkt aan de pilot om een POH GGZ binnen de praktijk werkzaam te laten zijn. De ervaring bij andere gemeentes is dat dit tot minder zorggebruik leidt, in ieder geval tot aanzienlijk minder verwijzingen naar de dure zware zorg leidt. In hoeverre is de wethouder in gesprek met de andere huisartsenpraktijk om deze hiervoor ook enthousiast te maken?

Antwoord: Binnen de pilot POH GGZ jeugd, werken we voor de gehele regio Land van Cuijk nauw samen met Pro Praktijksteun. Dit is de partij die bij een groot deel van onze huisartsen ook de POH GGZ faciliteert voor de volwassenen. Zij zijn voor onze huisartsen dus een vertrouwde en bekende partij en hebben veel kennis en ervaring van de POH GGZ (jeugd) en financierings- en declaratiestromen. Om deze reden zijn we met hen in zee gegaan om ook de POH GGZ Jeugd pilot te faciliteren. Zij zijn dan ook de partij die de contacten onderhouden met de huisartsenpraktijken die (nog) niet zijn aangesloten om hen te motiveren om mee te doen met de pilot.

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vraag aan het College 27-11-2019

Vraag LPG

Edwin van Kraaij

Vraag aan college mbt. afdoening motie Verzilverlening.

In de stukken las ik de afdoening van de op 14 mei jl. aangenomen motie “Verzilverlening”. Op 30-9 is door het college geconstateerd “dat deze lening reeds door de markt is opgepakt. Het college ziet hierdoor geen noodzaak om dit als gemeente verder op te pakken”. Ten tijde van de motie waren er 13 gemeentes die de Verzilverlening mogelijk maken. Inmiddels is dat aantal gegroeid tot 26. De Gemeente Grave zit hier niet bij. Een Verzilverlening wordt via de gemeente verstrekt waarbij de gemeente (lees gemeenteraad) zelf aanvullende voorwaarden (bijv. leeftijdsgrens, maximale wozwaarde, maximale lening, doelgroep enz.) kan stellen. Zonder vaststelling van deze voorwaarden betekent dit dat we als gemeente dus niet deelnemen aan deze mogelijkheid. In de motie wordt het college gevraagd om het voorstel voor de verzilverlening voor te leggen aan de gemeenteraad in het derde kwartaal van 2019 in samenhang met het voorstel van de starterslening, dat reeds in voorbereiding is. Dit laatste werd op 26-11 tijdens het overleg van de Commissie Ruimte bevestigd door wethouder Peters, al zal het voorstel voor de starterslening nu in februari 2020 worden voorgelegd. Tijdens een werkbijeenkomst op 26-11 jl., waar de stand van zaken m.b.t. de realisatie van projecten werd gepresenteerd, zijn positieve ontwikkelingen t.a.v. de woningbouw in Grave besproken. Er is deze avond echter niet gesproken over de bouw van levensloopbestendige woningen, wat een van de speerpunten in het bestuursprogramma is. De avond daarvoor (25-11 jl.) was dit ook een van de hoofdonderwerpen in de bijeenkomst met de Stichting WOG. Deze constatering was ook de belangrijkste overweging voor het indienen van de motie die door de raad unaniem gesteund is.

1. Wat wordt bedoeld met de constatering dat de Verzilverlening ‘door de markt is opgepakt’?

2.Waarom wordt er geen raadsvoorstel voor de Verzilverlening aan de raad voorgelegd in samenhang met de starterslening waarvoor wel een voorstel in voorbereiding is en in februari 2020 aan de raad zal worden voorgelegd?

3. Heeft de wethouder de mogelijkheden voor het invoeren van de Verzilverlening met het WOG en de adviesraad Sociaal Domein besproken zoals in de motie gevraagd?

4. Onderkent de wethouder het signaal dat er naast een toenemend aantal ouderen ook een toename is van ouderen die zelfstandig willen blijven wonen?

5. Deelt de wethouder de constatering dat de Verzilverlening de mogelijkheid aan ouderen kan bieden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen?

6. Is in de huidige woningbouwprojecten rekening gehouden met een stijgende vraag naar levensloopbestendige woningen?

 
 

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vraag aan de griffier 20-11-2019

Vraag LPG

Mevr. Bannink

 

Vraag Ik heb een vraag inzake grafrechten:

 

1. Hoe hoog zijn de grafrechten in onze gemeente?

2. En als mensen niet betalen hoe gaan we als gemeente hier dan mee om?

Antwoord 1. Afgelopen raadsvergadering is de verordening lijkbezorgingsrechten Grave 2020 vastgesteld, dat is ook in 2019 gebeurd. In de bijlage is de tarieventabellen van 2020 opgenomen. De hoogte van de grafrechten is namelijk afhankelijk van de leeftijd van de overledene, de duur van de periode en vorm (particulier graf of urnennis). In de verordening is ook opgenomen dat er geen kwijtschelding wordt verleend (artikel 10).

Antwoord 2. Dat is afhankelijk van de aard van de nota. Als er sprake is van de eerste nota van het begraven en het voor het eerst verlenen van rechten op een graf dan wordt eerst een betalingsherinnering gestuurd. In de Leidraad invordering en incassoreglement Grave 2017 is namelijk vastgelegd dat voor bij de invordering van nota's voor graf- en begrafenisrechten/lijkbezorgingsrechten geen aanmaning tot betaling verstuurd. Dus ook geen verdere dwanginvordering. Volstaan wordt met versturen van een of meer betalingsherinneringen. Wordt dan nog niet betaald, dan wordt contact met betrokkenen gezocht om een betalingsafspraak te maken. Dat werkt prima. Ingeval er sprake is van een nota van een verlenging van het grafrecht is in de leidraad aanvullend de volgende bepaling opgenomen. Indien betaling van nota's voor verlenging van het grafrecht na waarschuwing achterwege blijft wordt beoordeeld of het uitsluitend recht op een graf op de begraafplaats of een nis van de urnenmuur of op het urnenveld wordt ingetrokken dan wel van verlenging wordt afgezien. Ook is uiteraard nog een betalingsregeling mogelijk, als daar om wordt gevraagd.

 

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vraag aan de griffier 18-11-2019

Vraag LPG,

Dhr. Heemskerk

inzake coordinatieregeling planlocatie Waterlinie Grave

Toepassen coördinatieregeling planlocatie 'Waterlinie Grave - Wonen aan de vesting' (Achter Catharinahof)

Het betreft de 2e fase binnen het project Waterlinie Grave. De ontwikkelaar heeft verzocht om voor dit project de coördinatieregeling toe te passen

Een nadeel van de coordinatieregeling is dat er voor belanghebbenden voordat de benodigde besluiten worden genomen er maar één moment is om te reageren, door middel van zienswijzen. Als een belanghebbende niet tijdig reageert, zijn er geen mogelijkheden van beroep meer. Hoe gaat het college voorkomen dat dit nadeel tot problemen leidt?

Voor de gemeente of ontwikkelaar is er een risico als de Raad van State één van de besluiten afkeurt, ook van de andere besluiten mogeljike geen gebruik kan worden gemaakt. Als er in die fase al een complete omgevingsvergunning om te bouwen is vergund kan er veel tijd, geld en energie verloren gaan. Hoe gaat het college voorkomen dit risico optreedt?

 

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vraag aan de griffier 7-11-2019

Vraag Fractie LPG 
 
Naam Arno Heemskerk 
 
Betreft  Meer informatie kostenpost bieb Uniforme diensten en randvoorwaarden
Datum 7 november 2019
 
Vraag Graag zou ik meer informatie ontvangen over de kostenpost van 60.150 Uniforme diensten en randvoorwaarden die onderdeel uitmaakt van de totale uitgaven aan bibliotheek werk. Met een toelichting op de wijze van doorbelasten naar de diverse gemeenten en inclusief de berekening hoe men tot een doorbelasting komt van 60.150. En daarnaast een overzicht per kostensoort van het totale bedrag van de kosten voor Uniforme diensten en randvoorwaarden wat binnen Bibioplus daaraan wordt besteed. Dit zou namelijk de basis voor de doorberekening van het bedrag aan Grave moeten zijn.
 

Afdrukken E-mailadres

Vragen aan het college 29-08-2019

Fractie: LPG Naam steller: S. Radstake
 
Onderwerp: Verkeersveiligheid Gassel Datum: 29-08-2019
 
Beantwoording: Eerder dit jaar heeft de werkgroep verkeersveiligheid Gassel een enquête gehouden onder de bevolking. De uitkomsten hiervan zijn in een rapport opgenomen en in de Raadsvergadering van mei jl. in een motie aangenomen en overhandigd aan de wethouder.
Kan de wethouder aangeven of hij inmiddels heeft gesproken met de werkgroep verkeersveiligheid Gassel?
 
Antwoord: In mei hebben we de rapportage verzonden naar de provincie en de bezorgdheid van de inwoners overgebracht met het verzoek om gepaste maatregelen. We hebben nog geen afspraak gemaakt met de werkgroep verkeersveiligheid. De planning is om een afspraak voor eind september te maken. Bewust is gekozen voor na de zomervakantie, zodat er wellicht resultaten bekend zijn vanuit de provincie.
 
Vervolgvraag LPG, Dhr. Schraven
Verkeersveiligheid  Gassel
Wat is de status op dit moment aangezien de werkgroep nog niets heeft vernomen?
 
Antwoord
Er is een afspraak gepland voor 6 november a.s. 

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke antwoord op vraag aan de griffier 4-11-2019

Vraag LPG, mevr. Bannink
 
Inzake brief dorpsraad Gassel verlichting Jeu de boulebaan 
 
Zou je kunnen navragen wat de status is van onderstaande brief. Is deze al beantwoord?
2019-192 Dorpsraad Gassel Brief over plaatsen verlichting Jeu de Boulebaan Gassel
 
Antwoord
Op 15 oktober heeft het college een besluit genomen over het verzoek van de Jeu de Boulevereniging. Het besluit luidt dat er geen medewerking verleend wordt aan permanente verlichting. De vereniging is per brief over dit besluit geïnformeerd.

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vraag aan de griffier 31-10-2019

Vraag Fractie LPG Naam Astrid Bannink

Betreft Parkeren schaatsweide Datum 31 oktober 2019 Vraag Ik heb een vraag inzake de schaatsweide. Klopt het dat er plannen zijn om daar parkeerplaatsen van te maken?

Antwoord:

De plannen om van de schaatsweide een parkeerterrein te maken, volgen uit de Visie Vestingstad. Daarin zijn meerdere locaties als mogelijke optie opgenomen. Momenteel zijn wij bezig de plannen voor het parkeren in Bastion Hartenaas verder uit te werken, om aan de parkeerbehoefte als gevolg van de start van projecten als o.a. de Prinsenstal en Waterlinie (Wisseveld) te kunnen voldoen. Op dit moment wordt nog geen van de overige in de visie genoemde opties verder uitgewerkt.

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan de griffier 29-10-2019

Vraag LPG, mevr. A. Bannink

FW: 06. Ombuigingsvoorstellen Grave begroting 2020-2023 Financieel overzicht

In de ombuigingen staat 10% bezuiniging Graeft Voort met een bedrag van 26.213? Als dat 10% is dan zouden ze dus jaarlijks 260.213 ontvangen klopt dat wel?

Beantwoording vraag LPG, mevr. Bannink

FW: 06. Ombuigingsvoorstellen Grave begroting 2020-2023 Financieel overzicht

Het bedrag van 26.213 is het volledige bedrag en niet 10%. Dit bedrag is dus niet bijgesteld in het excel overzicht naar 10%. Het toelichtende format is correct. Er wordt een subsidie van 26.213 euro verstrekt. In de begroting is een bedrag van afgerond 21.000 euro opgenomen. Dit verschil zit hem in het feit dat er bij het instellen van de stimuleringssubsidie daar toendertijd 5.000 euro ruimte gevonden werd voor de stimuleringssubsidie en die dus ingeboekt is i.p.v. de stimuleringssubsidie van alle subsidiebudgetten af te ramen. Dit wordt inmiddels hersteld, maar vergt veel tijd.

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan de griffier 29-10-2019

Vraag LPG, mevr. Bannink

Inzake huur bibliotheek Betaald de bibliotheek huur aan de gemeente zo ja hoeveel? Of verder andere kosten?

Antwoord Nee, voor het pand aan de Trompetterstraat is een recht van opstal gevestigd waarvoor een symbolische bijdrage wordt betaald van ca € 20,- per jaar. Daarnaast worden er OZB lasten in rekening gebracht. Op grond van regionale samenwerkingsafspraken met BiblioPlus worden de lokale huisvestingslasten echter één op één doorbelast aan de betreffende gemeente. Deze huisvestingskosten zijn verwerkt in de jaarlijkse subsidiebijdrage.

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen LPG aan de griffier 22-10-2019

Vervolgvraag

Dhr. Heemskerk over kosten communicatie

De vraag was om dit uit te splitsen naar producten/activiteiten (dagblad, bijeenkomsten, website etc) en daar ook de bedragen aan te koppelen.

Niet welke functies daar onder vallen.

Beantwoording vraag LPG,

Dhr. Heemskerk over communicatie kosten

Het gaat hierbij om de uren communicatieadviseurs / communicatieadviseur online, webmasters, communicatiemedewerkers, TIC en snelbalie / receptie (met uitzondering van de uren die besteed worden aan de uitreiking van rijbewijzen en reisdocumenten).

Vraag LPG,

Dhr. Heemskerk

vraag over de communicatie kosten Aangegeven is dat de Gemeente Grave 232.000 euro aan ambtelijke uren voor communicatie besteed.

Graag ontvangen we een uitsplitsing van de activiteiten waaraan die uren besteed worden.

Afdrukken E-mailadres

  • 1
  • 2

Ontvang ook onze nieuwsbrief