Behandeling Programmabegroting 2021

Behandeling Programmabegroting 2021 F

Fractie: Nr. Blz.

Onderwerp Onderwerp/vraag Afd./team

Antwoord 1 14 Indicatoren Percentage gebruik digitale dienstverlening in verhouding tot baliedienstverlening. Actueel is 53% planning is 44%. Dat lijkt te laag. Wat zijn de doelstelling voor de komende jaren tav deze indicator?

2 34 3.8 Verplichte BBV indicatoren Aantal nieuw gebouwde woningen heeft een indicator van 2,4 wat laag lijkt te zijn gezien alle bouwactiviteiten. Welke plannen zijn hierin nog niet meegenomen? En is 2,4 dan het juiste streefgetal?

3 7 Specificatie bestaand beleid Terugdraaien ombuiging: Sluiten van de bibliotheken in de scholen. Wat is er nu in de begroting meegnomen voor de bieb op school?

4 Algemeen Gecorrigeerde versie begroting Er is afgesproken om een meerjarigsluitende begroting aan te leveren, ook qua presentatie. Helaas is dit niet gebeurd. In de programmabegroting van Cuijk en Mill zijn de ombuigingsvoorstellen verwerkt. Dit geeft een duidelijker beeld. Voor Grave zou het ook wenselijk zijn om het dekkingsvoorstel te integreren in de programmabegroting als ook evt andere aanpassingen nav de raadsvergadering. Het verzoek is daarom om toch een gecorrigeerde versie van de begroting op te stellen in lijn met de Programmabegrotingen van Cuijk en Mill.

5 P 68 Stille Reserves In dit bedrag zou ook het GVV terrein en het Hockeyveld meegenomen kunnen zijn. Gezien de grootte van het terrein> wat is de mogelijke opbrengst en toevoeging aan de algemene reserve wanneer beide percelen worden verkocht?

 

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan het college 5-10-2020

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Technische vragen begroting

Datum indiening 5 oktober 

Vraag 1 Onderwerp: Regio Noordoost Brabant Blz: 99 Er is een motie aangenomen om een bedrag van 40K te dekken uit de bestaande budgetten en niet meer als extra post op te nemen. Waar is deze bezuiniging verwerkt in de begroting en waarom is deze niet opgenomen in het Dekkingsvoorstel?

Antwoord college op vraag 1

Vraag 2 Onderwerp: Afval kosten Blz:31 De hogere lasten 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door storting in de voorziening afval. Waarom stijgen de kosten voor afval met uiteindelijk 112K per jaar?

Antwoord college op vraag 2

Vraag 3 Onderwerp: Jeugdzorg Blz 52 Jeugd, toename uitgaven o.a. a.g.v. toename cliëntenaantallen, wijziging solidariteitsafspraken: een extra last van 403K. Vragen hierbij zijn: wat is de ontwikkeling van de clientenaantallen de afgelopen 4 jaar en hoe is de prognose voor de komende jaren tot standgekomen? Wat heeft de Gemeente Grave ontvangen of bijgedragen aan/van Land van Cuijk gemeenten de afgelopen 4 jaren. Waarom zijn de solidariteitsafspraken gewijzigd en wat zijn de wijzigingen?

Antwoord college op vraag 3

Vraag 4 1.1 Uitgangspunten Blz: 109 De provincie schrijft in haar toetsingscriteria dat de kapitaallasten van investeringen al gedekt moeten kunnen worden in datzelfde jaar. Wij hanteren dit uitgangspunt niet en volgen de voorgeschreven regels van de BBV. Wat is de achterliggende casus en wat is de omvang van de mogelijke correctie?

Antwoord college op vraag 4

Vraag 5 Materiele vaste activa Blz: 112 De materiele vast activa loopt op van 39.371K in 2019 tot 55.000K 2020. Betekent dit dat alle investeringen in 2020 zijn ingerekend? Wat zou de ontwikkeling van de schuldquote zijn als rekening wordt gehouden met de planning in de tijd?

 

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan het college 10-9-2020 (3)

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Varkenshouderij - Lageheiweg

Datum indiening 10 september 2020

Aanleiding: Omwonenden van de Varkenshouderij aan de Lageweiweg geven aan zich zorgen te maken over de bedrijfsontwikkelingen, de stankoverlast en de fijnstof die ontstaat. Zij ervaren regelmatig overlast van het bedrijf, zoals het ’s nachts volblazen van de voedersilo’s, het laden en lossen in nachtelijke uren en het scheiden van mest. Daarnaast is het contact met het bedrijf moeizaam en zoals men het ervaart, met weinig begrip voor omwonenden. Ook geven zij aan dat het contact met de gemeente en de ODBN stroef verloopt en wordt er niet of laat gereageerd op vragen van de omwonenden. En zij hebben vragen bij de verleende vergunningen. Zeker ook gezien de locatie van deze veehouderij met een ligging van het bedrijf in het gebied Beperking veehouderij (in de directe omgeving van natuurgebieden). Naar aanleiding van een gesprek met de omwonenden heeft de LPG een aantal vragen:

Vraag 1 Kunt u aangeven of de in 2013 afgegeven milieuvergunning met de realisatie van een luchtkanaal en luchtwasser bij Stal 1 definitief wordt, of dat deze al vervallen is door het te laat realiseren van de luchtwasser? Antwoord college op vraag 1

Vraag 2 De ervaring leert dat wanneer omwonenden contact zoeken met de gemeente of de ODBN er niet directe de juiste medewerker gevonden wordt. Is het mogelijk om dat een deskundige medewerker aangewezen wordt, die als contactpersoon optreedt naar de omwonenden? En die ook adequaat en tijdig reageert op vragen en klachten.

Antwoord college op vraag 2 Vraag 3 Gezien de ligging van het bedrijf in het gebied Beperking Veehouderij ligt het voor de hand dat verdere uitbreiding niet is toegestaan en het eerder voor de hand ligt dat de activiteiten afgebouwd worden. Is het correct te veronderstellen dat het maximum bereikt is met de huidige vergunning qua emissie en daarmee het aantal varkens dat gehouden mag worden?

Antwoord college op vraag 3 Vraag 4 Aangezien een van discussie punten de emissienormen betreft en er twijfel is over de werking van de gerealiseerde en te realiseren luchtwassers, is het de vraag of de uitstoot gemonitord kan worden (over een langere periode) en dat de normen niet overschreden worden.

Antwoord college op vraag 4

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan het college 10-9-2020 (2)

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Onderhoud leidingen en riolering - Binnenstad

Datum indiening 10 september 2020 

Aanleiding: Op dit moment vinden er zeer veel werkzaamheden plaats in de binnenstad in Grave. Hier zijn diverse aannemers betrokken, welke allemaal straatwerk openbreken en weer terugleggen. De kwaliteit laat zeer te wensen over en het beeld voldoet niet aan het kwaliteitsniveau dat we als raad hebben vastgesteld

Vraag 1 Hoe is de controle op de werkzaamheden in de binnenstad georganiseerd en hoe gaat de Gemeente Grave borgen dat na oplevering van de werkzaamheden de kwaliteit gecontroleerd wordt en het straatbeeld voldoet aan de eisen die we gesteld hebben Antwoord college op vraag 1

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan het college 10-9-2020

Naam fractie LPG Grave

Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp SOK - RBT Datum indiening 10 september 2020 

Aanleiding: Het college stelt voor om een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor vijf jaar om het RBT voor de komende periode te continueren. Door de op handen zijnde herindeling van de andere deelnemende gemeenten is de volgende paragraaf opgenomen. Artikel 4 Duur overeenkomst en evaluatie 2. In 2022 is het mogelijk om in het kader van de herindeling de overeenkomst te evalueren en te opteren voor een aangepaste c.q. nieuwe overeenkomst. Als dit aan de orde is, wordt deze aan de colleges/raden voorgelegd. Dit roept vragen op en vraagt om verduidelijking.

Vraag 1 Met welke intentie is deze paragraaf opgenomen? Is het daadwerkelijk noodzakelijk om de SOK aan te passen n.a.v. de herindeling of is dat een optie?

Antwoord college op vraag 1 Vraag 2 Indien de herindeling heeft plaatsgevonden en de wens/verplichting aanwezig is om de SOK aan te passen, hoe komt een besluit dan tot stand? Wie zijn er stemgerechtigd? Wat is de stemverhouding? En in het geval van een even aantal stemmen, wat gebeurt er bij het staken van de stemmen? Antwoord college op vraag 2

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan het college 31-7-2020

Naam fractie LPG Grave Naam raads- of commissielid

Onderwerp Afsluiting Graafse Brug

Datum indiening 30 juli 2020  Aanleiding: Recent extra onderzoek van Rijkswaterstaat, waarvan de resultaten vorige week bekend werden, leert dat ‘de huidige belasting niet langer meer toelaatbaar is voor de brugconstructie’. Vandaar dat zware voertuigen als vrachtauto’s, bussen en landbouwverkeer boven de 10 ton er voorlopig niet meer over de Graafse brug kunnen rijden. De herstelwerkzaamheden gaan mogelijk zes tot negen maanden duren. De afsluiting voor zwaar verkeer heeft ook gevolgen voor de bussen op lijn 99 (Arriva) van Uden via Grave naar Nijmegen en voor die op lijn 9 (Breng) tussen Grave en Nijmegen. Er zijn per direct zes bushaltes vervallen, waaronder drie in Grave (Generaal de Bonsweg, Stoofweg en Busstation), een in Velp (Binckhof) en een in Nederasselt (Eindsestraat). Zodra de zomervakantie eindigt zal dit problemen gaan opleveren voor forensen, studenten en schoolgaande jeugd. Vraag 1 Zijn er gesprekken gestart met RWS, Provincie en vervoerders over het oplossen va het probleem dat is ontstaan? Wat is de status daarvan en wanneer wordt een oplossing verwacht en wanneer en hoe wordt daarover gecommuniceerd?

Antwoord college op vraag 1 Vraag 2 Is het een optie om met de zogenaamde VDL Procity bussen te gaan rijden? Dit zijn bussen die ongeveer 8 meter lang zijn in plaats van 12 meter en hebben een maximaal beladen gewicht van 6 ton (leeggewicht 3,5 ton). Deze kleine bussen hebben 21 zitplaatsen en 12 staanplaatsen, wat een juiste frequentie voldoende zou moeten zijn..

 

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan het college 16-6-2020 2

Naam fractie LPG Grave Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 CGM

Datum indiening 5-7 juni 2020 _________________________________________________________________________________ Aanleiding: Vragen dienen ter verduidelijking van de aangeleverde informatie mbt de jaarrekening 2019 en begroting 2021 van CGM.

Vraag 1 CGM bouwt verder aan een nieuwe organisatie. In 2019 is 12.000 euro besteed aan de herindeling CBA. Gezien de ontwikkelingen in 2019 lijkt dit bedrag aan de lage kant. Gerekend met een uurtarief van circa 85 euro zijn dat 140 uur, oftewel 1 manmaand. Kunt u aangeven of dit alle uren zijn die in 2019 besteed zijn aan de herindeling CBA of zijn er uren elders geregistreerd? En of de overhead hieraan toegerekend is?

Antwoord college op vraag 1 Dit is exclusief overhead, de overhead hierover valt onder het onderdeel overhead in de afrekening. Er zijn in totaal 206 uren geschreven voor BCA.

Vraag 2 Er is een nieuw uren registratie systeem ingevoerd waarbij een onderscheidt gemaakt wordt tussen basistaken en aanvullende taken. Graag ontvangen wij een totaal overzicht van de bestede uren in 2019 voor beide categorieën. Dit op een zo gedetailleerd niveau, zonder persoonsgegevens. Verder zouden we daarnaast ook de vertaling van deze uren naar de jaarrekening van de Gemeente Grave ontvangen op de niveaus Programma, Beleids-product, Taakveld omschrijving en Product

Antwoord 2 Bijgevoegd zijn de bijdrage voor basistaken en de uren/bijdragen voor bestuurlijke ambities. Voor de basistaken worden geen uren begroot en geregistreerd.

Vraag 3 De salariskosten direct toe te rekenen afdelingskosten zijn een aparte categorie. Deze worden verrekend in een tarief en worden op basis van de urenafname doorberekend aan de gemeenten. Graag ontvangen we een overzicht van de bestede uren in 2019 en begroot voor 2021 van projectmatige en incidentele posten. Waarbij zoveel verbijzonderd wordt op projectniveau, zoals transitie veehouderij, RES, Invoering omgevingswet,etc

Antwoord 3 De informatie over 2019 is weergegeven in de overzichten welke zijn opgevraagd bij vraag 2. Wat betreft de capaciteitsplanning voor 2021: deze is nog niet gemaakt. In de capaciteitsplanning zal rekening gehouden worden met de extra middelen die gemeente Grave beschikbaar heeft gesteld.

Vraag 4 De uitgangspunten voor de verdeling van de overhead zijn door het bestuur CGM vastgesteld op 26 september 2019. Graag ontvang ik de schriftelijke vastlegging van dit besluit als ook de onderbouwing daarvan en de toelichting daarop.

Antwoord 4 Het besluit van het bestuur met onderbouwing is toegevoegd.

Vraag 5 De uitgangspunten voor de verdeling van de directe lasten zijn door het bestuur CGM vastgesteld op 8 februari 2017. Graag ontvang ik de schriftelijke vastlegging van dit besluit als ook de onderbouwing daarvan en de toelichting daarop

Antwoord 5 De besluitvorming (met bijlage), inclusief onderbouwing is bijgevoegd.

  

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen college 16-6-2020

Naam fractie LPG Grave Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk

Onderwerp Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 CGM -

Investeringen Datum indiening 16 juni 2020 

Naar aanleiding van een eerdere vraag (waar het antwoord nog niet van binnen is), hebben we nog een aan tal aanvullende vragen over de geplande investeringen. Vraag 1 In de jaarrekening is opgenomen: We betreft de ICT kosten signaleerden we in de tweede bestuursrapportage 2019 al dat de ICT egelisatiereserve niet meer toereikend is om vanaf het boekjaar 2024 de kosten te dragen. De stijging van de ICT-kosten volgt daarbij de landelijke trend van de afgelopen (en komende) jaren. We realiseren ons tegelijkertijd ook dat het investeringsschema en de exploitatie van CGM vervangen gaat worden door de nieuwe realiteit van de gemeente Land van Cuijk en Daarnaast zijn een aantal grote geplande vervangingsinvesteringen voor kernapplicaties doorgeschoven in de tijd om de betreffende applicatie nog voldeden. Hierdoor zijn de kapitaallasten lager uitvallen dan begroot. De vrijvallende kapitaallasten zijn daarom toegevoegd aan de egalisatie reserve ICT. Deze is daardoor opgelopen tot 863.000 euro
In de begroting is het volgende staatje opgenomen:
 
-1- In welke applicaties en techniek wordt geïnvesteerd?
-2- Kan de investering niet doorgeschoven worden naar 2022?
-3- Is de investering die nu nog gedaan wordt niet een investering in Land van Cuijk i.o en is het daarmee in tegenspraak dat Grave niet meebetaalt aan de herindeling?
4- Indien de investering inderdaad on hold gezet kan worden, wordt de egalisatie reserve dan uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten?

Antwoord college op vraag

1 Dat is heel divers, maar de rode draad daarin is dat dit investeringen zijn om het peil van de informatievoorziening en ICT op niveau te houden. Bij techniek zit er bijvoorbeeld vervanging van telefoons en tablets, maar ook vernieuwing van Microsoft Licenties in. Voor applicaties gaat het om reguliere vervanging van applicaties na afschrijvingstermijn.

2 en 3 Dit haakt aan op het antwoord op vraag 1. Er wordt kritisch gekeken naar welke investeringen gedaan moeten worden in 2021 en welke investeringen eventueel in latere jaren kunnen worden gedaan. Bij de beoordeling hiervan staat voorop dat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers verzekerd dient te zijn, alsmede dat aan wettelijke vereisten moet worden voldaan.. De financiële gevolgen van investeringen in 2021 die een meerjarige kapitaallast hebben zullen worden meegenomen bij het liquidatieplan.

4 De afwikkeling van de egalisatiereserve maakt deel uit van het liquidatieplan.  

 
 
 
 

Afdrukken E-mailadres

Eerste resultaten provinciale corona-maatregelen

De provincie heeft bij het uitbreken van de coronacrisis direct € 5 miljoen beschikbaar gesteld om de impact van de gevolgen van Corona op de Brabantse economie en werkgelegenheid te dempen. Daarvoor zijn verschillende maatregelen (versneld) uitgevoerd. De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar.

Het innovatieve MKB is essentieel voor Brabant. Als dit stil valt, ondervindt de hele Brabantse economie veel schade. Het is dus van belang dat zij de kans blijven krijgen nieuwe producten te ontwikkelen, testen en op te schalen. Maar juist deze kleine startende en scale-up bedrijven hebben het moeilijk en kunnen niet of nauwelijks aanspraak maken op de Rijksregelingen, aangezien zij doorgaans nog geen noemenswaardige omzet draaien.

Overbruggingskrediet

Vanuit het Rijk komt er € 100 miljoen beschikbaar voor het innovatief MKB, mede dankzij een stevige lobby vanuit Brabant. Dit is bedoeld als overbrugging naar een break-even situatie of naar een volgende investeringsronde. De BOM is in Brabant de uitvoerder van deze regeling. Zodra de rijksregeling gereed is zal de BOM zonodig 20 miljoen euro vrijmaken om te kunnen co financieren.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling): “De Brabantse economie is een sterk samenspel tussen multinationals, kennisinstellingen en het MKB. En juist die kleine bedrijven met nieuwe producten en ideeën zijn daarbij erg belangrijk voor de innovatiekracht van Brabant. Daarom bieden we extra hulp om te zorgen dat zij in deze crisis zoveel mogelijk overeind kunnen blijven.”

Cultuur

De culturele sector is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Het Rijk heeft daarom € 300 miljoen vrij gemaakt voor extra ondersteuning voor de regionale, culturele infrastructuur. Daarbij stelt het Rijk als randvoorwaarde dat de regio’s cofinanciering beschikbaar stellen, € 30 miljoen van de gezamenlijke provincies. In BrabantStad-verband wordt nu gekeken wat nodig is in Brabant en wat de financiële mogelijkheden zijn.

Landbouw

Binnen de land- en tuinbouw worden vooral bedrijven in de sierteelt en met afzet aan horeca hard getroffen. Voor Brabantse bedrijven biedt het landelijk steunpakket van LNV niet altijd uitkomst. Samen met ZLTO wordt gekeken hoe de sector vanuit provinciaal beleid ondersteund kan worden. Acties gericht op lokale afzet aan consumenten zijn al in gang gezet. Zo is het platform RIJP! versneld gelanceerd en ondersteunt de provincie Boerschappen om per direct boerenoverschotten af te kunnen nemen door ze aan te bieden aan consumenten.

Kennis en informatie

De provincie monitort de impact van de crisis op de voet. Om de dag verschijnt de Brabantse Impact Monitor die meet wat de impact op de Brabantse economie is (> 1.850 abonnees). Daarnaast heeft de provincie samen met de Brabantse Veiligheidsregio’s, diverse Brabantse gemeenten en het PON onderzocht wat de maatschappelijke impact van de crisis is. Een tweede meting die deze week plaatsvindt, zal meer inzicht geven in de veerkracht van de Brabantse samenleving. De onderzoeksresultaten geven input voor mogelijk aanvullende maatregelen en acties.

Voor mekaar

Door de coronacrisis hebben sommigen ineens veel tijd over; anderen draaien juist overuren. Steeds meer initiatieven ontstaan om vraag naar en aanbod van werk te verbinden. Deze week is de website Brabant voor Mekaar live gegaan: hierop staat welke initiatieven er zijn in Brabant. Het platform is opgezet voor werknemers, vrijwilligers, ZZP’ers, ondernemers en werkgevers die te maken hebben met de impact van de coronacrisis.

Werkgeversservicepunten

Ondernemers en werknemers hebben grote behoefte aan overzicht en informatie over ondersteuningsmogelijkheden van overheden. Daarom zijn er in korte tijd diverse werkgeverservicepunten geopend die de dienstverlening richting bedrijven beter stroomlijnen.

Werknemers

Ondernemers hebben, juist op dit moment, ook behoefte aan een arbeidsmarkt die tegen een stootje kan. Daar is het Actieplan Arbeidsmarkt voor ontwikkeld en daarvan is het onderdeel ‘Brabant Leert’ versneld beschikbaar gemaakt. Via dit platform zijn verschillende online cursussen beschikbaar. Op deze manier kunnen Brabanders zich tijdens de crisis blijven ontwikkelen. Het aanbod sluit aan bij de (veranderende) vraag van het Brabants bedrijfsleven.

Coronateststraat

Op verzoek van de veiligheidsregio Brabant Noord stelt de provincie haar provinciale wegensteunpunt in Uden ter beschikking voor coronatesten. Daar kunnen zorgmedewerkers uit de regio zich laten testen op het coronavirus zonder dat zij de auto hoeven te verlaten. Na het testen krijgen de zorgmedewerkers de uitslag terug via hun eigen huisarts.

Binnensteden

De coronacrisis verhoogt de al langer bestaande druk op de retail. Het Ministerie van EZK verwacht dat 25% van de winkels na de crisis niet meer opengaat. Voornamelijk in de binnensteden kan dit tot problemen leiden. Transformatieopgaven zijn daarom belangrijker dan ooit. De provincie had voor de crisis al overeenkomsten met diverse gemeenten gesloten om hen daarbij te steunen. Dit wordt waar mogelijk versneld. Gemeenten kunnen daarbij gebruik maken van bijvoorbeeld de Retailadviescommissie. Daarin zitten deskundigen op het gebied van retail, consumentengedrag, vastgoed, leefbaarheid en binnenstedelijke ontwikkeling.

 

 

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan het college 16-3-2020

Naam fractie LPG Naam raads- of commissielid LPG

Onderwerp Kaderbrief CGM 

Datum indiening 16 maart 2020

Aanleiding: In het totaaloverzicht Inventarisatie A- en B-stukken voor de raadsvergadering in april stond ook een vraag van de LPG. In de agendacommissie va 31 maart is afgesproken dat deze vraag schriftelijk beantwoord zou worden.

Vraag 1 Incidentele budgetten worden makkelijk omgezet naar structureel. Moet meegenomen worden in de begroting, kan dat dan nog? Bv transitie veehouderij. Is een experiment van de provincie. Kost structureel 38k voor Grave. Waarom? Is toch onderdeel van normale werkzaamheden. Kost in 5 jaar meer dan 250k!

Antwoord college op vraag 1 In de kadernota 2021 CGM worden alleen de extra bijdrage meegenomen waarvoor de gemeenteraad van Grave ook heeft besloten dat ze structureel zijn. De gemeente Grave heeft de uitvoering van de veehouderij structureel in de begroting opgenomen (zie pagina 34), daarom wordt deze ook structureel in de kadernota/begroting van CGM opgenomen. De implementatie van de omgevingswet is incidenteel, deze wordt dan ook incidenteel bij CGM opgenomen. De kadernota CGM heeft derhalve geen invloed op die afwegingen en is slechts een technische verwerking van wat de gemeenteraad van Grave heeft besloten. Daar waar sprake is van structurele mutaties is inderdaad de afbouwregeling op van toepassing is. Bij incidentele mutaties niet.

 

Afdrukken E-mailadres

Verantwoording fractievergoeding 2019 gemeente Grave

Naam fractie: LPG                       

Naam indiener:   Astrid Bannink  

Datum:    1-02-2020                                             

Uitgaven fractievergoeding 2019

Ontvangen

1.    ,Vergaderkosten fractie, huur ruimtes en consumpties

1250,10

Fractievergoeding 2019

€1750,00

2.    Organisatiekosten fractie

   

3.    Cursussen /kosten extern advies

 869.50

4.    Representatie fractie

 

5.    Overige uitgaven (zelf onderwerp noemen)

-     

 

Totaal uitgegeven

€ 2119.80

Totaal ontvangen

€ 1750,00

__________________________________________________________________________________________

Toelichting: Waar mag de fractievergoeding voor worden gebruikt?

In de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning is het volgende daarover bepaald:

Artikel 9.

 1. Fracties besteden de bijdrage uitsluitend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.
 2. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:
 3. uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;
 4. betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;
 5. giften;
 6. uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;
 7. opleidingen voor raads- en commissieleden.

Algemene lijn

De fractievergoeding mag alleen worden besteed aan uitgaven voor de fractie als geheel en dus niet voor uitgaven van individuele fractieleden.

Wat mag niet?

Kosten die vallen onder het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en de vaste onkostenvergoeding voor raadsleden kunnen niet uit het fractiebudget worden bekostigd. Het gaat daarbij onder andere om kosten die raadsleden maken voor representatie, vakliteratuur, contributies, telefoonkosten, bureaukosten, portokosten, kosten buitenlandse reis, kosten computer en internetverbinding. Ook mogen geen contributies aan politieke partijen of aan politieke partijen gelieerde organisaties worden betaald. De bijdrage mag verder niet worden gebruikt voor giften, leningen, beleggingen en voorschotten en opleidingen.

Wat mag wel?

Voorbeelden waarvoor de fractievergoeding wel mag worden gebruikt zijn:

 1. Vergaderkosten fractie (externe locatie), werkbezoeken, teambuilding fractie;
 2. Organisatiekosten (bureaukosten van de fractie zoals papier, cartridges voor gebruik fractie, portokosten, bank- en administratiekosten fractie, computer voor de fractie, abonnementen fractie, kantoorartikelen fractie, drukwerk fractie, telefoonkosten fractie), onkosten steunfractieleden; kosten website fractie;
 3. Cursussen fractiemedewerkers en vrijwilligers, kosten extern advies;
 4. Representatie fractie (bijvoorbeeld bloemen etc. namens de fractie).

Indienen verantwoording

Het formulier Verantwoording fractieondersteuning wordt jaarlijks vóór 1 april toegezonden aan de griffier. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat u dit overzicht op uw eigen website publiceert.

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan het college 4-3-2020

Naam fractie LPG

Naam raadslid Arno Heemskerk

Onderwerp Anterieure exploitatie-overeenkomst ontwikkeling Prinsenstal locatie Mooiland Datum indiening 4-3-2020

Aanleiding: De tekst in het Raadsvoorstel geeft aanleiding voor de volgende vragen: Vraag 1 In het voorstel is de volgende tekst opgenomen: Herinrichting Oliestraat voor rekening en risico van gemeente (na gereedkomen bouw totale project, naar verwachting na 2024). Kunt aangeven of er al plannen zijn tav de herinrichting van de Oliestraat en zo ja wat deze zijn en of de herinrichting bv te koppelen is aan mogelijke werkzaamheden aan riolering of andere onderhoudswerkzaamheden.

Antwoord college op vraag 1

De plannen zijn nog niet uitgewerkt. De verwachting is dat de Oliestraat wordt heringericht/herstraat met noodzakelijke aanpassingen en/of vervanging riolering. De Oliestraat zal in één keer aangepast worden voor de beide projecten I AM GRAVE en Mooiland.

Vraag 2 In het voorstel staat opgenomen dat alle 41 appartementen gerealiseerd gaan worden in de categorie sociale huur. Kan aangeven worden hoe dit verder gedifferentieerd wordt in de categorieën: - tot de 1e huurtoeslaggrens (< € 619,01); - tussen de 1e tot de 2e huurtoeslaggrens (tussen € 619,01 en € 663,40); - tussen de 2e huurtoeslaggrens en de liberalisatiegrens (tussen € 663,40 en € 737,14)

Antwoord vraag 2 

De huurprijzen zijn momenteel nog niet definitief vastgesteld. Alle appartementen worden aangeboden in het sociale huursegment (tot liberalisatiegrens). De huurprijzen worden definitief berekend zodra de omgevingsvergunningstukken gereed zijn en Mooiland zicht heeft op wanneer verhuur start. Vooralsnog gaat men uit van een huurprijs (prijspeil 2020) die ligt tussen de €580,- en € 737,-. Het accent zal hierbij liggen op huurprijzen tot de eerste en tweede aftoppingsgrens.

 

 

Afdrukken E-mailadres

Schriftelijke vragen aan het college 3-3-2020

Naam fractie LPG Naam

Naam raadslid Arno Heemskerk

Onderwerp Kaderbrief werkorganisatie CGM 2021-2024 Datum indiening 2-3-2020 

 

Aanleiding: Aangezien een toelichting op de mutatie n.a.v. de 2e Burap ontbreekt Vraag 1 In de Kaderbrief werkorganisatie CGM 2021-2024 is het volgende overzicht opgenomen: Blijkbaar is er middels de 2e Burap een aanpassing van de begroting geweest. Graag ontvang ik deze 2e Burap en een toelichting op de mutaties die voorgesteld worden voor 2020 en verder.

 Naam fractie LPG Naam raads- of commissielid Arno Heemskerk Onderwerp Kaderbrief werkorganisatie CGM 2021-2024 Datum indiening 2-3-2020 

Antwoord college op vraag 1 Als bijlage bij de beantwoording is de 2e bestuursrapportage opgenomen. In de 2e bestuursrapportage is de bijdrage voor Grave niet meerjarig weergegeven. Daarom mail ik onderstaand de specificatie van het bedrag, zoals deze in de kadernota 2021

CGM voor Grave is opgenomen. 2020 2021 2022 2023 2024

Grave Kadernota 2020 Extra inzet ambtelijke uren implementatie omgevingswet 176.000 0 0 0 0

Grave Kadernota 2020 Transitie veehouderij uren CGM 86.490 68.456 37.682 37.682 37.682

Extra Uren sportpark Kranenhof Grave (raadsbesluit Grave 16-9-2019) 60.000 0 0 0 0

2e bestuursrapportage CGM 2019 Effect CAO 2019 -

2020 Grave (27% van totaal cao, regel 9 in 2e burap CGM) 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 446.690 192.656 161.882 161.882 161.882

Meer vragen over hetzelfde onderwerp?

Voeg dan rijen toe met tab-toets

Afdrukken E-mailadres

Ontvang ook onze nieuwsbrief