Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

Zie voor gestelde vragen aan het college de rubriek: Berichten en de Brabantse impact monitor   (Nieuw)

 

Ons standpunt over herindelen Lees meer


Landelijk politiek nieuws en plaatselijke actualiteiten

 

  

 

De kwetsbare Anja Henisch verloor al twee familieleden aan corona: ‘Ik wil graag nog lang leven’

Anja Henisch: ,,De ernst van wat er met ze gebeurd is, komt echt wel bij je binnen. Je voelt jezelf ook ineens heel kwetsbaar.’’

VRIJDAGINTERVIEWGRAVE - Kom bij Anja Henisch niet aan met de bewering dat corona niks voorstelt. De wethouder van Grave heeft dit jaar al twee familieleden verloren aan het virus. Zelf is ze ook kwetsbaar. Niet alleen vanwege haar leeftijd. 

 

WEER TIEN GEMEENTEN MINDER, IN 2022

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met vijf herindelingsvoorstellen. Het gaat om drie gemeentelijke fusies in Noord-Holland en twee in Noord-Brabant. De teller komt in 2022 uit op 345 gemeenten, als ook de Tweede Kamer instemt met de wetsvoorstellen.

Hogere opkomst

Bijzonder is dat een van de herindelingsvoorstellen – die van Weesp met Amsterdam – niet zoals gebruikelijk op 1 januari wordt beklonken, maar pas op 24 maart. ‘Hierdoor kunnen de herindelingsverkiezingen samenvallen met de reguliere (landelijke) raadsverkiezingen. De gemeenten verwachten dat dit bijdraagt aan een hogere opkomst, maar ook dat het stimulerend werkt op de reguliere gemeenteraadsverkiezingen’, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het verzoek tot uitstel van de herindeling met een paar maanden komt van de gemeenten zelf.

Bestuurscommissie

Weesp en Amsterdam zijn in 2019 al ambtelijk gefuseerd. In 2022 gaan beide gemeenten ook bestuurlijk samen. Het gaat om een zogeheten lichte samenvoeging, waarbij de gemeente Weesp wordt opgeheven en het Weesper grondgebied wordt toegevoegd aan dat van Amsterdam. De inwoners van Weesp kunnen straks een bestuurscommissie kiezen, die kan meebeslissen over onder meer de inrichting van de openbare ruimte, sociale basisvoorzieningen en het bevorderen van buurtinitiatieven. Ook in Beemster en Purmerend gaat het om een lichte samenvoeging, waarbij Beemster wordt opgeheven. Beide gemeenten hebben sinds 2014 al een gezamenlijke ambtelijke organisatie.

Ophef

Veel ophef is er geweest over de fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard. Een deel van de inwoners van Koedijk en Sint Pancras, kernen die een oriëntatie hebben op Alkmaar, voelden niets voor samenvoeging met Heerhugowaard. De nieuwe gemeente wil voor deze kernen ‘grenzeloos besturen’. Samen met de gemeenten in de regio Alkmaar willen Heerhugowaard en Langedijk hiervoor een speciaal bestuurlijk arrangement uitwerken.

Referendum

Ook in Noord-Brabant zijn niet alle herindelingsplannen zonder slag of stoot tot stand gekomen. In Landerd en Uden, die per 2022 opgaan in de nieuwe gemeente Maashorst, wilden meer dan duizend Schaikenaren (Landerd) een referendum. Die wens werd terzijde gelegd. Bij de fusieplannen van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis sloot op het allerlaatste moment Mill en Sint Hubert aan. De vier raden hebben op 9 april tijdens een digitale vergadering ingestemd met de herindeling. Een unicum, volgens de griffiers van de vier gemeenten. De vier gemeenten hadden het liefst ook Grave meegenomen, maar Grave daar niets voor.

 

VERKENNER MOET SCHERPENZEEL UIT BESTUURSCRISIS LOODSEN

Een verkenner moet met oplossingen komen voor de bestuurscrisis in Scherpenzeel. Die is ontstaan nadat de wethouders het vertrouwen in waarnemend burgemeester Harry de Vries hadden opgezegd. De Gelderse commissaris van de koning, John Berends, heeft Paul Frissen als verkenner op pad gestuurd.

Loco-burgemeester

Gedurende het onderzoek stapt De Vries even opzij. Commissaris Berends heeft overwogen tijdelijk een andere waarnemer te benoemen, maar heeft er uiteindelijk voor gekozen de loco-burgmeester de honneurs te laten waarnemen. Eind november moet het onderzoek van Frissen zijn afgerond.

Conflicten en onvrede

De belangrijkste opdracht van Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University, is om mogelijke oplossingen in kaart te brengen om uit de bestuurscrisis te komen. Uit gesprekken die cdk Berends met fractievoorzitters heeft gevoerd, blijkt grote verdeeldheid te bestaan over hoe het nu verder moet. Frissen moet een analyse maken van de conflicten en onvrede in de bestuurlijke verhoudingen. Hij moet in kaart brengen ‘welke weg politiek en bestuurlijk Scherpenzeel kan bewandelen om weer uit de bestuurscrisis te komen’, aldus de provincie in een persbericht. Zodra Frissen zijn rapport bij de provincie binnen is, stuurt de cdk het door aan de raad van Scherpenzeel. 'De raad bepaalt vervolgens hoe hij hiermee omgaat.' Berends vindt dat het rapport in het openbaar moet worden besproken ‘volledig in lijn met de behoefte aan transparantie die verschillende keren is uitgesproken’.

Groot wantrouwen

Er is in de Scherpenzeelse politiek groot wantrouwen over het handelen van zowel burgemeester Harry de Vries, als de commissaris van de koning en het gemeentebestuur van Barneveld. Dit heeft alles te maken met de discussie over herindeling. Gedeputeerde Staten zijn, tegen de wens van de Scherpenzeelse wethouders en een meerderheid van de raad in, een arhi-procedure gestart; de eerste stap op weg naar een herindeling. Die begint met een open overleg, maar daarvan is volgens de wethouders en een deel van de raad geen sprake. Er is volgens de wethouders van Scherpenzeel in achterkamertjes overleg gevoerd tussen waarnemend burgemeester De Vries, cdk Berends en de burgemeester van Barneveld, zonder dat de wethouders daarvan op de hoogte waren.

Lees meer

KLEINE GEMEENTEN EISEN MEER GELD VOOR ALLE GEMEENTEN

Tachtig kleine gemeenten willen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij het rijk meer geld eist voor álle gemeenten. Pas als dat geregeld is, kan er over herijking van het gemeentefonds worden gesproken.

Grotere koek

Een motie hiertoe wordt volgende week vrijdag ingediend tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van de gemeentekoepel. ‘Eerst een grotere koek en dan pas praten over anders verdelen’, stelt initiatiefnemer Bob Vostermans, burgemeester van de Noord-Limburgse gemeente Beesel, die 13.500 inwoners telt. ‘Anders krijgen de kleinere gemeenten en hun inwoners de rekening gepresenteerd. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn van deze herverdeling.’

Hogere lokale lasten

De gemeenten hebben uitgerekend dat gemeenten er tot 96 euro per inwoner, per jaar bij kunnen inschieten. Als het gemeentefonds niet wordt verruimd en de herijking doorgaat, betalen inwoners van kleine gemeenten de rekening, stellen de kleine gemeenten, met als gevolg minder gemeentelijke voorzieningen en hogere lokale lasten. Een kopgroep van de tachtig gemeenten – Alphen-Chaam, Beesel, Enkhuizen, Olst-Wijhe en Rozendaal – vraagt in een brief aan gemeenten tot 100.000 inwoners steun voor de motie.

Dupe

Zoals de herijking van het gemeentefonds er nu uitziet, voor wat het sociaal domein betreft, worden vooral kleinere gemeenten de dupe. Grote gemeenten springen er wel gunstig uit. De kabinetsplannen voor herverdeling van het gemeentefonds zet de relatie met inwoners en maatschappelijke partners onder druk, stellen de kleine gemeenten. Begrotingen zijn al nauwelijks sluitend te krijgen. Als het huidige kabinetsplan doorgaat, dreigt er verschraling van (basis)voorzieningen, moeten de lokale belastingen omhoog en kan er niet meer worden geïnvesteerd en geïnnoveerd. ‘Uiteindelijk draaien onze inwoners dan op voor de kosten’, aldus Vostermans.

 

INGEZONDEN: Reactie LPG op lekken LLvC in commissievergadering

Arena Lokaal 17-9-2020

Sinds 2014 koopt de gemeente Grave haar dienstverlening in bij de werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill/St.Hubert). Vanaf 1 januari 2022 zullen de gemeenten Cuijk en Mill/St.Hubert samen met Boxmeer en St. Anthonis fuseren tot één gemeente Land van Cuijk waardoor de huidige ambtelijke organisatie komt te vervallen. De gemeente Land van Cuijk i.o. heeft daarbij aangegeven alle medewerkers van CGM over te willen nemen in hun nieuwe ambtelijke organisatie. Dit betekent overigens niet dat de dienstverlening in de gemeente Grave met ingang van 1 januari 2022 komt te vervallen.

In de afwikkeling van de opheffing van de werkorganisatie CGM en de oprichting van de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o. is het voor beide partijen gunstig om afspraken over de dienstverlening te maken die worden vastgelegd in een DVO (Dienstverleningsovereenkomst). In deze overeenkomst worden o.a. afspraken gemaakt over de kwaliteit, de taken en verantwoordelijkheden, de zeggenschap en aansprakelijkheid en natuurlijk het kostenplaatje. Dit zijn afspraken tussen 2 overheidspartijen die een overeenkomst met elkaar aangaan en dus beiden de belangen van hun inwoners dienen te behartigen.

Naast deze DVO moet er ook een liquidatie-akkoord worden overeengekomen tussen de gemeenten Grave / Cuijk en Mill/St.Hubert over de huidige ambtelijke organisatie CGM. De onderhandelingen zijn al enige tijd aan de gang en worden door de colleges van genoemde gemeenten uitgevoerd, aangezien dit een bevoegdheid is van het College van de gemeenten.

In de commissievergadering van 15 sept. jl. werd door commissielid dhr. Hendriks van de partij Liberaal Land van Cuijk een brief getoond die door de gemeente Land van Cuijk i.o. aan het college van Grave gestuurd is, waarin staat dat zij aan de gemeente Grave een ultimatum stellen en vinden dat onze gemeente vóór 1 oktober a.s. het concept DVO moet ondertekenen. Op zich opmerkelijk dat Liberaal Land van Cuijk tijdens onderhandelingen informatie gaat “lekken”. Anderzijds begrijpelijk (!) omdat dit de partijen, die voorstander zijn van een herindeling, de kans geeft de druk ook van deze kant op te voeren. Hiervan werd door het CDA en Liberaal Land van Cuijk dankbaar gebruik gemaakt waarbij zelfs geëist werd dat het college van de gemeente Grave alle informatie van deze onderhandelingen beschikbaar moet stellen. Uiteraard is dit op geen enkele wijze in het belang van de inwoners van de gemeente Grave en zal het de onderhandelingspositie van Grave ernstig verzwakken.

Het is belangrijk de dienstverlening aan de inwoners van de Gemeente Grave ook ná 1 januari 2022 te borgen. De DVO en de liquidatieovereenkomst dienen dan ook zorgvuldig opgemaakt te worden en het mag duidelijk zijn dat het college hierbij op juridisch en financieel gebied deskundig wordt ondersteund.

Ongeacht hoe je over herindeling of een zelfstandige gemeente denkt, hierbij mag te allen tijde maar één belang prevaleren, en dat is uw belang.

Fractie LPG

 

 

Ontvang ook onze nieuwsbrief