Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

  

  

  

Nieuwe berichten

 

Ouderen frustreren woningmarkt

Hoewel het aantal alleenstaanden in Nederland de komende tien jaar veel harder groeit dan het aantal gezinnen, blijft de vraag naar eengezinswoningen onverminderd hoog. Dat komt omdat veel (toekomstige) alleenstaande 65-plussers langer in hun eengezinswoning blijven wonen, waardoor de doorstroming op de huizenmarkt niet tot stand komt.

Dat concludeert RIGO Research en Advies op basis van cijfers van verhuisbewegingen van het CBS. Uit het onderzoek komt naar voren dat het aantal alleenstaanden over tien jaar met circa 424.000 zal zijn toegenomen. Zo’n 80 procent van die groei komt voor rekening van 65-plussers. Omdat zij vaak geen nieuwe relaties meer aangaan en gehecht zijn aan hun leefomgeving, is hun verhuisbereidheid laag. Zij blijven vaak wonen in hun eengezinswoning. Het aantal gezinnen neemt tot 2028 naar verwachting slechts met ongeveer 3.000 toe. 

Lees meer

 

Bezuinigingen gemeenten blijven uit in verkiezingsjaar

In verkiezingsjaren, zo is de aanname, wordt er liefst met zoet gestrooid. Gemeenten hebben blijkens het uitgevoerde financieel toezicht van de provincies, volledig aan die verwachting voldaan: bezuinigd wordt er dit jaar amper.

Gemeentefonds
Die conclusie valt te trekken uit het verslag over het financieel toezicht op gemeenten 2018. Natuurlijk, de aantrekkende economie heeft de noodzaak om te bezuinigen ook sterk verminderd: niet alleen zagen gemeenten de algemene uitkering uit het gemeentefonds groeien en belandden minder inwoners in de bijstand, ook slaagden ze erin meer bouwgronden uit te geven. Drenthe maakt er melding van dat ze – met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen – vooral beleidsarme (meerjaren)begrotingen ter goedkeuring kreeg voorgelegd. Kenmerkend voor de begrotingen was volgens de provincies Friesland en Brabant dat er weinig tot geen bezuinigingen of taakstellingen in waren opgenomen, ‘mogelijk vanwege de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering en de gemeenteraadsverkiezingen.’

Lees meer

Gemeenten geven 27 miljoen uit aan data handelsregister

Overheden gaven in 2016 totaal voor 64 miljoen euro uit aan informatie van het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dat meldt Open State Foundation (OSF) op basis van informatie die met een Wob-verzoek verkregen werd. Gemeenten gaven in dat jaar gezamenlijk 27 miljoen uit, de waterschappen waren 15 miljoen euro kwijt en de ministeries betaalden in totaal 20 miljoen.

HR dataservice grootste lastenpost

Het meeste geld werd door overheden uitgegeven aan HR dataservice; een dienst die een koppeling legt tussen het handelsregister en een applicatie van een organisatie die gegevens recht uit het handelsregister levert, zo meldt OSF in een persbericht. De toegang tot informatie uit het handelsregister kost overheden en ondernemers miljoenen euro’s. De KvK verdient geld met het verkopen van de informatie uit het handelsregister, dat een basisregistratie is, terwijl overheden zelf basisgegevens zoals die uit de Basisregistratie Personen en Basisregistatie Topografie gratis ter beschikking stellen aan de KvK. De OSF pleit al langer voor een openbaar handelsregister dat volledig publiek gefinancierd wordt, zodat iedereen de data vrij kan hergebruiken.

Lees meer

‘Gesprek over woonagenda niet vrijblijvend’

Gemeenten hebben gezegd ‘het gesprek aan te willen gaan’ over de Nationale woonagenda, die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken woensdag presenteerde. ‘Dat is geen vrijblijvende afspraak,’ schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Kamer.

‘Het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen.’ Daarop is de woonagenda gericht, die is ondertekend door het Rijk, de bouwsector, woningcorporaties en belangenbehartigers van huurders en kopers.

Lees meer

Handel in ‘warme grond’ probleem gemeenten

Grondspeculanten hebben bij bijna zeker 47 gemeenten gronden opgekocht, in vele kleine percelen opgesplitst en als ‘warme grond’ doorverkocht. Voor gemeenten – en nieuwe eigenaren – kan die versplintering heel ongunstig uitpakken.

Waardestijging
Uit een onderzoek van bureau Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling blijkt dat minstens vijftien bedrijven actief zijn in het opkopen en versplinteren van landbouwgronden aan de rand van gemeenten. Na de aankoop worden de aangekochte percelen kadastraal opgesplitst in kleine percelen van bijvoorbeeld 100 m², 250 m² of 1.000 m². En na de splitsing worden de percelen als ‘warme’ gronden aan particuliere beleggers verkocht. Bij sommige locaties is er zelfs sprake van meer dan 350 eigenaren. Zij vielen voor de verleiding als kleine beleggers te kunnen meeprofiteren van de waardestijging van die grond bij bestemmingsplanwijzigingen.


Kopers betalen minimaal 2,5 maal de door de bedrijven betaalde prijs, zo wordt duidelijk uit gedeponeerde aktes. Bij de ontwikkeling van het gebied zouden de kopers de investeringen kunnen terugverdienen. Na een bestemmingsplanwijziging door de gemeente, zo is de filosofie, stijgt immers de waarde. 

Lees meerLees meer

Ontvang ook onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief
E-mail adres:

voornaam:

achternaam: