Nieuws en actualiteiten

button programma

 

 

 

 

 

 

  

  Nieuwe berichten

 

 

EEN OP DRIE GEMEENTEN BELAST ZONNEPANELEN

Een op de drie gemeenten telt door particulieren aangebrachte zonnepanelen mee bij de waardebepaling van de woning. Daardoor leidt verduurzaming van huizen tot een (iets) hogere ozb. 

Omstreden belastingLees meer

Dat blijkt uit onderzoek van Greenfield onder 128 gemeenten. Van hen geeft 36 procent aan de panelen niet mee te tellen. De overige 30 procent heeft nog geen beleid geformuleerd. In de loop van deze week verwacht Greenfield de resultaten van alle gemeenten te hebben verzameld. Het belasten van particuliere zonnepanelen is omstreden omdat het als een boete op verduurzaming zou kunnen worden beschouwd. 


Gemeente krijgt gelijk 
De kwestie werd eerder aanhangig gemaakt door een Emmense woningeigenaar, die de plaatsing van zonnepalen op zijn dak verdisconteerd zag in een 3.000 euro hogere woz-waarde. Volgens hem waren zonnepalen roerende goederen, die daarom buiten de woz-bepaling zouden moeten worden gehouden. Maar zowel de rechtbank Noord-Nederland als het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaven de gemeente Emmen (die de hogere woz-waarde vaststelde) gelijk.

MOGELIJK LANDELIJK BIBOB-REGISTER

Gemeenten, provincies en Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) voeren gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over een landelijk Bibob-register. Ook informatiedeling tussen bestuursorganen onderling is onderwerp van gesprek.

Adviesronde
De thema’s kwamen naar boven tijdens een adviesronde langs de VNG, regioburgemeesters en de Kring van Commissarissen van de Koning. Die consultatie werd gehouden over het wetsvoorstel van minister Grapperhaus voor verbreding van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad ermee in, waarna het voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Maar afgelopen juli schreef de minister aan de Tweede Kamer dat er mogelijk een tweede tranche van de Bibob-wetgeving komt.

Lees meer

GELDERSE STATEN WILLEN ‘TEKORTGEMEENTEN’ TE HULP SCHIETEN

Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten in kaart brengen welke Gelderse gemeenten een financieel risico lopen vanwege de kosten voor de jeugdhulp. Vervolgens moeten GS samen met gemeenten bij het kabinet lobbyen voor een toereikend budget voor de jeugdhulp.

Problemen

Een motie met die strekking is woensdag met 47 van de 55 stemmen aangenomen in de Gelderse Staten. De motie was ingediend door PvdA-fractievoorzitter Peter Kerris en medeondertekend door CDA en D66. ‘Wij hebben hiertoe het initiatief genomen naar aanleiding van de vele berichten over tekorten bij gemeenten en instellingen’, aldus Kerris. Onder meer Nijmegen, Montferland en Rheden hebben tekorten op het jeugdhulpbudget. ‘De jeugdzorgtaken zijn per 2015 door de provincie ‘warm overgedragen’. In 2014 hebben we een motie aangenomen waarin werd gesteld dat de provincie een rol zou nemen als gemeenten in problemen zouden komen’, aldus Kerris. Wat die rol zou zijn, werd toen niet vastgelegd.

In de knel

In de woensdag aangenomen motie wordt gesteld dat voorkomen moet worden dat kwetsbare kinderen in de knel komen door financiële problemen bij gemeenten. De provincie heeft daarnaast een belangrijke taak om (preventief) toezicht te houden op gemeentelijke financiën. Ook moeten artikel 12-situaties bij gemeenten zo veel mogelijk worden voorkomen, zo wordt in de motie gesteld.

Lees meer

NIEUWE WET BEDREIGT ONTSLAGVERGOEDING AMBTENAREN

Met de Wnra krijgen ook ambtenaren te maken met de transitievergoeding – de ‘ontslagvergoeding’ die nu al in de private sector geldt. Maar door de toegepaste rekenmethode kan die wel eens lager uitvallen dan verwacht.

Transitievergoeding

De transitievergoeding, het bedrag waarop een werknemer aanspraak kan maken als hij ten minste 24 maanden in dienst is geweest en hij op initiatief van de werkgever wordt ontslagen, wordt berekend aan de hand van het aantal jaren dat de werknemer bij deze baas heeft gewerkt. Om precies te zijn: hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Duurde deze tien jaar of korter, dan krijgt de werknemer een zesde van het maandsalaris voor elke zes maanden dat hij in dienst was. Duurde de arbeidsovereenkomst langer, dan krijgt hij voor die extra periode een kwart van het maandsalaris voor elke gewerkte zes maanden.

Wet arbeidsmarkt in balans
Overigens wordt dat met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, als die wet wordt aangenomen, wat versoberd: ook een zesde maandsalaris, net dus als de transitievergoeding over de eerste tien jaar. Daar staat dan wel tegenover dat ook aanspraak kan worden gemaakt op een transitievergoeding als de medewerker minder dan 24 maanden in dienst is geweest. De maximale vergoeding staat in 2018 op 79.000 euro bruto of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat bedrag.

Lees meer

Uitbreiding azc in Grave nodig door extra toestroom

GRAVE - Er komt een uitbreiding van het asielzoekerscentrum in Grave. Dat betekent niet dat er meer asielzoekers komen dan de afgesproken maximale 600, maar er is meer ruimte nodig om dat maximum aantal mensen te kunnen huisvesten.

In Grave zitten in de gebouwen die ruim twee jaar geleden zijn geopend momenteel 552 asielzoekers. Daarmee is het azc naast de voormalige Generaal de Bonskazerne vol. Maar vanwege de grotere toestroom van vluchtelingen naar Nederland is de vraag naar extra onderdak gestegen. ,,Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft ons benaderd met de vraag of het aantal dat we nu opvangen kan worden opgehoogd naar 600”, zegt burgemeester Lex Roolvink. Grave heeft een contract met het COA voor maximaal 600 vluchtelingen. ,,Dat blijft ook het maximum”, benadrukt Roolvink.

Gebouw D2

Om de benodigde extra 48 vluchtelingen onderdak te kunnen bieden maakt het COA een van de gebouwen, gebouw D2, van de Generaal de Bonskazerne voor maximaal een jaar huren en geschikt voor de voor de opvang van asielzoekers. Voor de nieuwbouw was de voormalige militaire kazerne al het azc in Grave. In de tussentijd wordt gekeken of het plaatsen van een extra gebouw binnen de mogelijkheden valt. Grave is, zo zegt Roolvink, bereid daarover mee te denken. ,,Op voorwaarde dat de gemeenteraad daar mee akkoord gaat.” Het COA moet voor een extra gebouw een plek vinden op het terrein waar de zeven gebouwen nu al staan.

De uitbreiding van het azc ligt gevoelig in Grave. Volgens burgemeester Roolvink is het college, dat deze week een besluit nam over de uitbreiding, verdeeld.

Zeven gebouwen

Het azc in Grave bestaat nu uit zeven gebouwen. Vijf daarvan bestaan uit drie verdiepingen en twee uit twee verdiepingen. Formeel is er plaats, wanneer alle plaatsen worden benut, voor 608 vluchtelingen. Maar in de praktijk is dat aantal dus 552. ,,Dat komt deels omdat niet alle bevolkingsgroepen met elkaar verenigbaar zijn en bij elkaar in één gebouw te plaatsen zijn”, legt Roolvink uit. ,,Ook zitten er in Grave 50 zogenaamde AMV’ers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die nemen naar verhouding meer ruimte in beslag.”

Volgens Roolvink blijft het aantal AMV’ers in Grave uit maximaal vijftig personen bestaan. Dat betekent dat de 48 vluchtelingen die er nu nog bij kunnen komen uit gezinnen zullen bestaan.

Het nieuwe azc in Grave werd in september 2016 geopend. Het COA heeft met de gemeente Grave voor de gebouwen een overeenkomst tot 2030. 

Sinds het vertrek van het azc uit de voormalige kazerne wordt er gezocht naar invulling van de gebouwen. De kazerne is een van de drie Brabantse projecten die onlangs subsidie kreeg van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) voor de opknap van de kazerne gebouwen.

Ontvang ook onze nieuwsbrief